Menu

Referat ekstra ordinær generalforsamling

image
14. juli 2017 kl. 19:48
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling

REFERAT Ekstraordinær generalforsamling 29/6 - 2017

 

Simon Hansen– Formand bød velkommen.

Svend Pedersen fra DBU, klubrådgiver, bydes velkommen.

Svend Pedersen har et indlæg omkring samarbejde imellem klubberne.

Der blev givet god opbakning, til Svends indlæg.

 

Valg af dirigent: Svend Kviesgaard.

Svend Kviesgaard orientere omkring regler.

Beretter omkring indkaldelse:

  • 4 ugers regel, er overholdt.
  • 25 mand tilstede:
  • 2/3 del skal stemme for, før forslag kan vedtages.

Vedtægtsændring:

Simon Hansen – Formand, informerer for hver punkt, hvor der ønskes ændringer i vedtægterne.

2)         Nuværende §2 2.”foreningen kan indgå i samarbejde med andre klubber med henblik på at fremme klubbens hovedformål.”

            Ændres til: ”Når Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan foreningen indgå i samarbejde med andre klubber, med henblik på at fremme klubbens hovedformål”

Lone Foss: Bekymre sig, tænker diktatur, Er bange for, forkerte beslutninger i bestyrelsen, mener det skal være bredere vedr. beslutning.

Fridel Riggelsen: Mener ikke der er kommet flere spillere til.

Lars Bo Stenderup Kommenterer:

I det konkrete samarbejde med U13 piger har vi på kort tid opnået rigtigt gode resultater, både på og underforstået banen: ved afslutning af sæsonen 2016, havde vi 13 U13 piger der dels havde tabt mange kampe stort og dels, var meget i tvivl om de ville forsætte med at spille fodbold. ved starten af udendørs sæsonen 2017, var vi lykkedes med at fastholde pigerne, via hyggebold og et godt socialt fællesskab. P.t. Har vi haft samarbejdet med HIF i 12 uger, vi har trænet 14 gange og spillet 8 kampe. Der er 28 U13 til træning, de har fået nye kammerater og elsker fællesspisninger. På kort tid er der etableret et unikt socialt fællesskab, hvor pigerne har udviklet sig markant i fodbold; 8:8 holdet slutter som nr. 4 i rækken, og i har foråret vundet 3 kampe, tabt 2 og spillet 3 uafgjort. Et markant fremskridt socialt og fodboldmæssigt. 

 

 

Bjarne Toft(BT) : Takkede for en god jubilæumsdag.

Syntes ikke forslagene er fornuftige. Mener det er medlemmerne, der skal bestemme retningslinjerne i en klub. Nævner, at han ikke er modstander af holdsamarbejde.

Bjarne Toft foreslår derfor at forslaget ændres til :foreningen kan indgå i holdsamarbejde med andre klubber med henblik på at fremme klubbens hovedformål, - Dog, skal bestyrelsen godkende/beslutte ”Holdsamarbejde” jf. DBU retningslinjer for holdsamarbejde:

DBU § 5 Holdsamarbejde
5.1 I lokalunionen kan der laves holdsamarbejdsaftaler for enkelte hold. En aftale om holdsamarbejde skal omfatte et eller flere konkret angivne hold og udløber automatisk ved turneringens afslutning.

Derfor blev flg vedtaget:

Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet med vægt på både elite og bredde. Foreningen kan indgå i samarbejde med andre klubber med henblik på at fremme klubbens hovedformål. Dette kan alene ske efter generalforsamlingens godkendelse, dog kan bestyrelsen godkende/beslutte at iværksætte holdsamarbejde(r), jf. de til enhver tid gældende retningslinjer i DBU Jyllands ”Love og regler” vedr. klubsamarbejder, § 5.

 

 Kommentarer fra fremmødte

Bo Frik Mauritzen: U12 drenge: Vi skal være opmærksom på at mange vælger håndbold i stedet for fodbold, derfor skal vi tænke nye veje

Helge Kjeldsen: Hvilke kriterier gælder der førend et holdsamarbejde kan etableres?

Simon Hansen: Der ligger ikke en fast skabelon for et holdsamarbejde. Det vurderes fra gang til gang, men det skal sikres at samarbejdet favner alle spillerne – uanset niveau. Vi er en breddeklub. Vi skeler til forarbejdet der er gjort inden pigerne i u13 kunne samarbejde med pigerne fra HIF.

 Thomas Frederiksen: Thomas giver udtryk for sin skepsis vedr holdsamarbejde baseret på tidligere tiders erfaringer med samme. Nævnte specifik udfordringerne med oprykning fra ungdom til seniorfodbold. Thomas Frederiksen fremstiller et nyt forslag om at holdsamarbejde kun kan gælde udenfor DBU-regi.

Dette kommer til afstemning men bliver ikke vedtaget.

3)                   Punkt 3, Der stemmes ikke, grundet punkt 2,s ændring.

4)                   Næstformand Niels Rosendahl redegør for bestyrelsens forslag. Forklarer at det ikke er hensigtsmæssigt at budgettet skal godkendes i februar, når bestyrelsen fra årets start iværksætter aktiviteter og handlinger. Kontingentfastsættelsen bør efter bestyrelsens opfattelse være et led i driften af foreningen, som bestyrelsen er ansvarlig for.

Som ny § 4 a indsættes følgende: Kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent skal være betalt inden forfaldsdatoen.

 

Bjarne Toft: Mener også her, at medlemmerne, her skal være medbestemmende. Yderligere er BT tvivlende overfor gyldigheden ifht Esbjerg Kommunes regler og folkeoplysningsloven, og gav udtryk for at bestyrelsens forslag var uforberedt.

 

RBK´s kasserer Hans Erik Haase kunne dog forklare, at Esbjerg kommune havde godkendt bestyrelsens forslag. Men få dage efter vendte tilbage med tvivl. Bestyrelsen henviste til flere klubbers vedtægter, bla RHK og RBC, som har disse regler, og har derfor vurderet at drøftelsen må tages efterfølgende med Esbjerg kommune.

 

Forslaget vedtaget - 21 for og 6 imod.

Derfor er flg vedtaget: Som ny §4a indsættes: ”Kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent skal være betalt inden forfaldsdato.”

 

5)         Vedtægtsændring: Nuværende: § 6 i afsnittet” Dagsorden for den ordinære generalforsamling” pkt 5: Bestyrelsens forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år” Ændres til ”Budget og kontingentsatser for det kommende år fremlægges til orientering”

            Blev vedtaget, med - 22 for og 6 imod

6)                   Beslutning om ny kontingentsats 2017 for U13-piger fra kr.1050 til kr. 800 helårligt.

                      Blev vedtaget: 1 imod. Resten for.

7)         Bjarne Toft siger efter udfaldet af afstemninger, at han vil aflevere sin nøgle og samtidig stopper sit arbejde i såvel oldboys samt som kontaktperson i U 19.

Johnny Jakobsen tager imod nøglen.

Fridel Riggelsen gav udtryk for at hun ville overveje hendes fremtidige opgaver for RBK.

           Jørgen Martin: Jeg har da aldrig været med til noget lignende. Det minder mest om en  

           husmoder forening…..

 

 

Simon Hansen: Vi er en bredde klub, hvor der skal være plads til alle, både ledere, trænere og spillere.

Hvorfor bliver man ved med, at påpege tidligere fiaskoer i fortiden, i stedet for at kikke fremad. Kikke på muligheder i stedet for begrænsninger.

Medlemmerne må gøre op med sig selv, hvem skal køre denne forening fremad, måske er der andre, der er bedre end den nuværende bestyrelse.